سابقه کاری ام  جخ به هفت سال  پهلو میزند. آمار ها این را می گویند طی این هفت سال هزاران کار انجام داده ام و صدها جا رفته ام که حیف بوده است  ننوشتم باید شروع کنم بنوشتن. از ماموریت هایی که میروم ، از جاهایی که میبینم. کارگاه ها شهرهای بزرگ و کوچک و دست آخر آدمهایی که توی این سفرها در برخوردها در شرکت ها در خیابان ها در دفتار کارشان میبینم.
این بلاگ ادا دینی است به سفر به رفتن و دیدن و پخته تر شدن، هرچند این سفر ها کوتاه باشند یا داخلی یا حتی  چند ساعته . باید جایی مکتوب شوند. شاید رویه ای باشد هرچند کوتاه ولو اثر بخش در مورد فرهنگ کتبی ما .